נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות - 1107

תשואות

0.81%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
6.34%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.21%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.14%תשואה ממוצעת 60 חודשים
7.72%תשואה מצטברת 36 חודשים
9.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"חהתמחות משנית
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
מיטב דש השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/12/1994 תאריך הקמה

נתונים נוספים

56.2יתרת נכסים לסוף התקופה
0.76שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.20סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-1.12סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-1.32צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.16 5.39 אינפיניטי פיצויים סל אג"ח
0.08 5.34 הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות
0.33 5.13 הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים מס...
0.24 5.01 גאון פיצויים אג"ח
0.34 4.20 פסגות עתיד גמל מרכזית אג"ח
מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 4 מתוך 6 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
5.56 אג"ח
4.35 מדד
2.25 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
5.56 אג"ח
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
קרנות נאמנות אג"ח קונצרניות לא סחירות
מזומנים ושווי מזומנים הלוואות
נכסים אחרים מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
10.00%, חשיפה למניות
6,81112.13%חשיפה לחו"ל
2,2964.09%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.49סטיית תקן 36 חודשים
0.65סטיית תקן 60 חודשים
1.02 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.42שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.24אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.