נתוני הקופה מעודכנים ל-01/2020 מיטב דש גמל שקלי - 876

תשואות

0.51%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.51%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.30%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.20%תשואה ממוצעת 60 חודשים
11.39%תשואה מצטברת 36 חודשים
12.84%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
שיקליהתמחות ראשית
שקליהתמחות משנית
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
מיטב דש השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
21/09/2003 תאריך הקמה

נתונים נוספים

165.7יתרת נכסים לסוף התקופה
0.53שיעור דמי ניהול ממוצע
0.17סה"כ הפקדות לתקופה
0.05סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-2.22סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-2.10צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 6.20 מיטב תגמולים - שקלי
0.44 5.88 כלל תמר שקלים
0.24 5.33 הראל גמל מסלול שקלי
מיטב דש גמל שקלי בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 3 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
8.05 כללי
6.18 אג"ח
4.61 מדד
2.48 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
14.76 מניות
3.88 ללא סיווג
2.48 שיקלי

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים אג"ח קונצרניות לא סחירות
הלוואות נכסים אחרים
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות פיקדונות
קרנות נאמנות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
370.02%, חשיפה למניות
3,9372.38%חשיפה לחו"ל
3,0651.85%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.40סטיית תקן 36 חודשים
0.53סטיית תקן 60 חודשים
1.63 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.52שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.48אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.