נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 מיטב דש גמל שקלי - 876

תשואות

1.19%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
5.66%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.22%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.21%תשואה ממוצעת 60 חודשים
8.07%תשואה מצטברת 36 חודשים
13.34%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
שיקליהתמחות ראשית
שקליהתמחות משנית
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
מיטב דש השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
21/09/2003 תאריך הקמה

נתונים נוספים

170.3יתרת נכסים לסוף התקופה
0.54שיעור דמי ניהול ממוצע
0.19סה"כ הפקדות לתקופה
0.76סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-2.79סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-3.36צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.69 6.70 הראל גמל מסלול שקלי
1.32 5.73 כלל תמר שקלים
0.00 5.69 מיטב תגמולים - שקלי
מיטב דש גמל שקלי בתקופה הנבחרת ממוקמת 3 מתוך 3 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
5.56 אג"ח
4.35 מדד
2.25 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
2.25 שיקלי
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים אג"ח קונצרניות לא סחירות
הלוואות נכסים אחרים
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות פיקדונות
קרנות נאמנות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
270.02%, חשיפה למניות
2,2911.35%חשיפה לחו"ל
2,5561.50%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.48סטיית תקן 36 חודשים
0.59סטיית תקן 60 חודשים
1.39 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.27שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.24אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.