נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 מיטב דש גמל פאסיבי מדדי מניות - 1689

תשואות

3.15%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
13.00%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.60%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.00%תשואה ממוצעת 60 חודשים
24.07%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
פאסיביהתמחות משנית
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
מיטב דש השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
17/12/2015 תאריך הקמה

נתונים נוספים

33.5יתרת נכסים לסוף התקופה
0.34שיעור דמי ניהול ממוצע
0.04סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-0.46סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.42צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
2.79 10.16 אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות
0.00 8.65 מיטב דש גמל פאסיבי מדדי מניות
2.72 6.86 פסגות גדיש פאסיבי- מדדי מניות
3.41 2.13 הלמן-אלדובי גמל מחקה מדד ת"א 3...
מיטב דש גמל פאסיבי מדדי מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 2 מתוך 4 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
7.00 כללי
5.74 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
4.98 מדד
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות פיקדונות
הלוואות אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח קונצרניות לא סחירות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
32,72097.73%, חשיפה למניות
17,19451.35%חשיפה לחו"ל
11,57434.57%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.73סטיית תקן 36 חודשים
0.00סטיית תקן 60 חודשים
0.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.