נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 מיטב דש גמל מניות - 877

תשואות

3.10%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
14.08%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.65%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.42%תשואה ממוצעת 60 חודשים
26.32%תשואה מצטברת 36 חודשים
28.95%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
מניותהתמחות משנית
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
מיטב דש השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
21/09/2003 תאריך הקמה

נתונים נוספים

355.1יתרת נכסים לסוף התקופה
0.49שיעור דמי ניהול ממוצע
0.59סה"כ הפקדות לתקופה
1.42סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.84סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.01צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
2.72 17.44 אנליסט גמל מניות
2.59 16.03 אלטשולר שחם גמל מניות
2.97 13.72 ילין לפידות קופת גמל מסלול מני...
3.50 12.60 אקסלנס גמל מסלול מניות
0.00 11.42 מיטב תגמולים - מניות
מיטב דש גמל מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 8 מתוך 19 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
7.00 כללי
5.74 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
4.98 מדד
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח ממשלתיות סחירות
מזומנים ושווי מזומנים נכסים אחרים
קרנות נאמנות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
הלוואות אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
357,121100.58%, חשיפה למניות
201,33656.70%חשיפה לחו"ל
91,93625.89%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.62סטיית תקן 36 חודשים
2.83סטיית תקן 60 חודשים
0.60 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.30שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.84אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.