נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל - 1386

תשואות

1.01%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
5.30%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.18%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.15%תשואה ממוצעת 60 חודשים
6.71%תשואה מצטברת 36 חודשים
9.49%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"ח ממשלתיהתמחות משנית
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
מיטב דש השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
30/10/2008 תאריך הקמה

נתונים נוספים

90.1יתרת נכסים לסוף התקופה
0.57שיעור דמי ניהול ממוצע
0.07סה"כ הפקדות לתקופה
0.12סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.10סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.05צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.85 5.94 אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלתי...
1.09 5.82 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח מ...
0.19 5.09 אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלת ...
0.00 4.52 ד"ש גמל אג"ח ממשלתי
0.32 4.34 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח ממשל...
מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל בתקופה הנבחרת ממוקמת 4 מתוך 13 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
5.56 אג"ח
4.35 מדד
2.25 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
5.56 אג"ח
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים נכסים אחרים
אג"ח קונצרניות לא סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
פיקדונות הלוואות
קרנות נאמנות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
00.00%, חשיפה למניות
4690.52%חשיפה לחו"ל
2,4202.69%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.42סטיית תקן 36 חודשים
0.57סטיית תקן 60 חודשים
1.15 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.45שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.12אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.