נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות - 223

תשואות

0.74%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
5.36%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.23%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.20%תשואה ממוצעת 60 חודשים
8.62%תשואה מצטברת 36 חודשים
12.56%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"ח ללא מניותהתמחות משנית
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
מיטב דש השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
26/10/1994 תאריך הקמה

נתונים נוספים

798.2יתרת נכסים לסוף התקופה
0.56שיעור דמי ניהול ממוצע
0.39סה"כ הפקדות לתקופה
3.10סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-5.36סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-8.07צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.60 5.56 אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות
0.36 4.83 הלמן-אלדובי גמל אג"ח ללא מניות
0.04 4.74 אנליסט גמל אג"ח
0.24 4.73 ישיר מתן
0.25 4.58 אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות
מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 4 מתוך 7 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
5.56 אג"ח
4.35 מדד
2.25 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
5.56 אג"ח
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
נכסים אחרים הלוואות
אג"ח קונצרניות לא סחירות קרנות נאמנות
מזומנים ושווי מזומנים מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
810.01%, חשיפה למניות
150,86618.90%חשיפה לחו"ל
70,0708.78%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.41סטיית תקן 36 חודשים
0.50סטיית תקן 60 חודשים
1.59 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.34שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.48אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.