נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי ישראלי - 859

תשואות

1.09%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
7.26%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.22%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.19%תשואה ממוצעת 60 חודשים
8.28%תשואה מצטברת 36 חודשים
12.30%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"ח ממשלתיהתמחות משנית
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מחברה מנהלת
שלמה אליהו אחזקות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
16/09/2003 תאריך הקמה

נתונים נוספים

108.4יתרת נכסים לסוף התקופה
0.65שיעור דמי ניהול ממוצע
0.19סה"כ הפקדות לתקופה
0.24סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-0.35סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.40צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.85 5.94 אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלתי...
0.00 5.82 מגדל פלטינום לתגמולים טווח ארו...
0.19 5.09 אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלת ...
1.01 4.52 מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל
0.32 4.34 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח ממשל...
מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי ישראלי בתקופה הנבחרת ממוקמת 2 מתוך 13 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
5.56 אג"ח
4.35 מדד
2.25 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
5.56 אג"ח
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות מזומנים ושווי מזומנים
נכסים אחרים קרנות נאמנות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח קונצרניות לא סחירות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
00.00%, חשיפה למניות
00.00%חשיפה לחו"ל
00.00%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.56סטיית תקן 36 חודשים
0.73סטיית תקן 60 חודשים
1.15 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.27שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.24אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.