נתוני הקופה מעודכנים ל-12/2019 לאומי קופה מרכזית לפיצויים - 1192

תשואות

0.14%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
6.98%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.37%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.32%תשואה ממוצעת 60 חודשים
14.22%תשואה מצטברת 36 חודשים
21.33%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
לאומי קמ"פ בע"מחברה מנהלת
בנק לאומי בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
עובדי מפעל/גוף מסויים אוכלוסיית יעד
08/08/2006 תאריך הקמה

נתונים נוספים

240.1יתרת נכסים לסוף התקופה
1.12שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
11.67סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-11.67צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.79 10.48 אלטשולר שחם פיצויים כללי
0.41 9.86 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מס...
1.03 9.53 אקסלנס מרכזית לפיצויים
0.94 9.44 פסגות פיצויים בטא
0.00 6.01 לאומי קופה מרכזית לפיצויים
לאומי קופה מרכזית לפיצויים בתקופה הנבחרת ממוקמת 26 מתוך 39 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.43 מניות
8.68 כללי
6.73 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
8.68 כללי
5.38 מדד
4.82 ללא סיווג
3.10 שיקלי

התפלגות נכסים

נכסים אחרים מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
הלוואות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרניות לא סחירות קרנות נאמנות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
73,85530.76%, חשיפה למניות
44,24118.43%חשיפה לחו"ל
39,11416.29%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.57סטיית תקן 36 חודשים
0.81סטיית תקן 60 חודשים
1.52 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.24שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
1.44אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.