נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 כלל תקציבית - 1284

תשואות

0.65%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
5.59%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.19%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.16%תשואה ממוצעת 60 חודשים
7.14%תשואה מצטברת 36 חודשים
9.79%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
כלל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
אחרתאגיד שולט
אחרסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
18/02/2008 תאריך הקמה

נתונים נוספים

5.2יתרת נכסים לסוף התקופה
1.21שיעור דמי ניהול ממוצע
0.05סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.05צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.29 9.55 אלטשולר שחם פיצויים כללי
0.07 8.47 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מס...
-0.46 6.93 אלמוג
-0.43 6.79 דיסקונט לפיצויים
0.00 4.25 כלל תקציבית
כלל תקציבית בתקופה הנבחרת ממוקמת 29 מתוך 39 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
13.79 S&P 500
6.02 אג"ח כללי
4.25 כלל תקציבית
2.96 מדד מניות כללי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
6.61 כללי
5.56 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
4.35 מדד
2.25 שיקלי
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים אג"ח קונצרניות לא סחירות
נכסים אחרים מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
פיקדונות הלוואות
קרנות נאמנות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
00.00%, חשיפה למניות
00.00%חשיפה לחו"ל
3777.19%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.47סטיית תקן 36 חודשים
0.46סטיית תקן 60 חודשים
1.33 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.37שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.36אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.