נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2019 כלל תמר שקלי טווח קצר - 128

תשואות

0.03%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.30%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.02%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.02%תשואה ממוצעת 60 חודשים
0.61%תשואה מצטברת 36 חודשים
1.09%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
שיקליהתמחות ראשית
שקלי טווח קצרהתמחות משנית
כלל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
אחרתאגיד שולט
אחרסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
11/10/1994 תאריך הקמה

נתונים נוספים

154.3יתרת נכסים לסוף התקופה
0.52שיעור דמי ניהול ממוצע
0.10סה"כ הפקדות לתקופה
0.77סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-3.19סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-3.86צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.03 0.45 הראל גמל שקלי טווח קצר
-0.02 0.40 אנליסט גמל שקלי
0.03 0.30 אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר
0.09 0.24 אשכולות שקלי טווח קצר
0.03 0.21 מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי ט...
כלל תמר שקלי טווח קצר בתקופה הנבחרת ממוקמת 4 מתוך 5 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.37 כללי
5.20 אג"ח
3.45 מדד
1.42 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.25 מניות
1.42 שיקלי
0.51 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות מזומנים ושווי מזומנים
נכסים אחרים אג"ח קונצרניות לא סחירות
הלוואות קרנות נאמנות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות פיקדונות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
00.00%, חשיפה למניות
00.00%חשיפה לחו"ל
30.00%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.02סטיית תקן 36 חודשים
0.03סטיית תקן 60 חודשים
-0.34 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-1.06שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.12אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.