נתוני הקופה מעודכנים ל-10/2019 כלל תמר אג"ח - 117

תשואות

0.54%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
7.07%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.26%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.19%תשואה ממוצעת 60 חודשים
9.81%תשואה מצטברת 36 חודשים
11.95%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"חהתמחות משנית
כלל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
אחרתאגיד שולט
אחרסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
14/11/1994 תאריך הקמה

נתונים נוספים

866.7יתרת נכסים לסוף התקופה
0.56שיעור דמי ניהול ממוצע
1.17סה"כ הפקדות לתקופה
2.99סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-3.54סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-5.36צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.62 6.24 אינפיניטי גמל אג"ח
0.61 6.19 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ע...
0.75 5.74 אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות
0.03 5.57 דגש-איתן
0.71 4.92 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 1...
כלל תמר אג"ח בתקופה הנבחרת ממוקמת 4 מתוך 9 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
6.90 אג"ח ממשלתי
6.60 אג"ח כללי
6.22 קונצרני כללי
5.57 כלל תמר אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
8.01 כללי
6.38 אג"ח
5.35 מדד
2.28 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
14.40 מניות
6.38 אג"ח
2.86 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
הלוואות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרניות לא סחירות קרנות נאמנות
נכסים אחרים מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
200.00%, חשיפה למניות
108,58312.53%חשיפה לחו"ל
84,6299.76%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.48סטיית תקן 36 חודשים
0.69סטיית תקן 60 חודשים
1.25 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.57שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.60אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.