נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 כלל ברזל - 152

תשואות

0.69%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
5.97%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.23%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.18%תשואה ממוצעת 60 חודשים
8.46%תשואה מצטברת 36 חודשים
11.46%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
כלל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
אחרתאגיד שולט
אחרסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
06/12/1995 תאריך הקמה

נתונים נוספים

382.5יתרת נכסים לסוף התקופה
0.64שיעור דמי ניהול ממוצע
-0.02סה"כ הפקדות לתקופה
4.30סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-6.32סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-10.64צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.29 9.55 אלטשולר שחם פיצויים כללי
0.07 8.47 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מס...
-0.46 6.93 אלמוג
-0.43 6.79 דיסקונט לפיצויים
0.35 4.77 כלל ברזל
כלל ברזל בתקופה הנבחרת ממוקמת 26 מתוך 39 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
13.79 S&P 500
6.02 אג"ח כללי
4.77 כלל ברזל
2.96 מדד מניות כללי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
6.61 כללי
5.56 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
4.35 מדד
2.25 שיקלי
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות הלוואות
מזומנים ושווי מזומנים קרנות נאמנות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות נכסים אחרים
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
40.00%, חשיפה למניות
52,38113.69%חשיפה לחו"ל
36,4029.52%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.50סטיית תקן 36 חודשים
0.69סטיית תקן 60 חודשים
1.16 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.28שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.12אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.