נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות - 1036

תשואות

2.97%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
14.61%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.76%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.68%תשואה ממוצעת 60 חודשים
31.27%תשואה מצטברת 36 חודשים
50.03%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
מניותהתמחות משנית
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מחברה מנהלת
ילין לפידות החזקות בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
11/10/2004 תאריך הקמה

נתונים נוספים

1373.2יתרת נכסים לסוף התקופה
0.67שיעור דמי ניהול ממוצע
3.53סה"כ הפקדות לתקופה
0.74סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-1.23סה"כ העברות בין קופות לתקופה
1.56צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
2.72 17.44 אנליסט גמל מניות
2.59 16.03 אלטשולר שחם גמל מניות
0.00 13.72 ילין לפידות מנייתית
3.50 12.60 אקסלנס גמל מסלול מניות
2.89 12.03 עיריית תל אביב תגמולים מסלול מ...
ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 3 מתוך 19 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
7.00 כללי
5.74 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
4.98 מדד
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
הלוואות קרנות נאמנות
אג"ח קונצרניות לא סחירות נכסים אחרים
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
1,287,92893.79%, חשיפה למניות
604,16344.00%חשיפה לחו"ל
319,40023.26%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.13סטיית תקן 36 חודשים
2.10סטיית תקן 60 חודשים
1.11 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
1.06שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
4.92אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.