נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 הראל קמ"פ מסלול שקלי - 742

תשואות

0.48%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
4.78%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.20%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.20%תשואה ממוצעת 60 חודשים
7.50%תשואה מצטברת 36 חודשים
12.91%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
שיקליהתמחות ראשית
שקליהתמחות משנית
הראל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מתאגיד שולט
קבוצות ביטוחסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
26/11/2001 תאריך הקמה

נתונים נוספים

60.6יתרת נכסים לסוף התקופה
0.66שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
1.42סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-1.76סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-3.18צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.13 6.22 אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי
1.21 5.46 מיטב דש פיצויים שקלי
0.00 4.88 הראל מרכזית לפיצויים-שקלי
0.71 4.86 פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מנ...
הראל קמ"פ מסלול שקלי בתקופה הנבחרת ממוקמת 3 מתוך 4 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
5.56 אג"ח
4.35 מדד
2.25 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
2.25 שיקלי
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות הלוואות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרניות לא סחירות פיקדונות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות קרנות נאמנות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
00.00%, חשיפה למניות
3940.65%חשיפה לחו"ל
1170.19%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.40סטיית תקן 36 חודשים
0.47סטיית תקן 60 חודשים
1.54 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.29שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.12אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.