נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 הראל קמ"פ מסלול מניות - 739

תשואות

2.08%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
13.62%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.59%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.41%תשואה ממוצעת 60 חודשים
23.43%תשואה מצטברת 36 חודשים
27.95%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
מניותהתמחות משנית
הראל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מתאגיד שולט
קבוצות ביטוחסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
26/11/2001 תאריך הקמה

נתונים נוספים

7.8יתרת נכסים לסוף התקופה
0.88שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.00צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 10.93 הראל מרכזית לפיצויים-מניות
3.17 10.31 פסגות שיא פיצויים מניות
2.97 8.41 אינפיניטי פיצויים סל מניות
הראל קמ"פ מסלול מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 3 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
7.00 כללי
5.74 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
4.98 מדד
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח ממשלתיות סחירות
מזומנים ושווי מזומנים קרנות נאמנות
נכסים אחרים אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
7,36793.25%, חשיפה למניות
5,33367.51%חשיפה לחו"ל
1,83523.22%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.68סטיית תקן 36 חודשים
2.82סטיית תקן 60 חודשים
0.56 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.28שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.84אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.