נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2019 הראל גמל שקלי טווח קצר - 1334

תשואות

0.03%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.24%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.03%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.03%תשואה ממוצעת 60 חודשים
1.17%תשואה מצטברת 36 חודשים
2.03%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
שיקליהתמחות ראשית
שקלי טווח קצרהתמחות משנית
הראל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מתאגיד שולט
קבוצות ביטוחסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/07/2008 תאריך הקמה

נתונים נוספים

207.6יתרת נכסים לסוף התקופה
0.63שיעור דמי ניהול ממוצע
0.14סה"כ הפקדות לתקופה
0.82סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.04סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.64צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 0.45 הראל עצמה שקלי
-0.02 0.40 אנליסט גמל שקלי
0.03 0.30 אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר
0.03 0.24 כלל תמר שקלי טווח קצר
0.03 0.21 מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי ט...
הראל גמל שקלי טווח קצר בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 5 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.37 כללי
5.20 אג"ח
3.45 מדד
1.42 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.25 מניות
1.42 שיקלי
0.51 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים הלוואות
אג"ח קונצרניות לא סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
פיקדונות קרנות נאמנות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
00.00%, חשיפה למניות
730.04%חשיפה לחו"ל
3590.17%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.03סטיית תקן 36 חודשים
0.05סטיית תקן 60 חודשים
1.02 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-1.02שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.