נתוני הקופה מעודכנים ל-01/2020 הראל גמל מסלול שקלי - 1368

תשואות

0.24%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.24%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.31%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.25%תשואה ממוצעת 60 חודשים
11.76%תשואה מצטברת 36 חודשים
16.26%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
שיקליהתמחות ראשית
שקליהתמחות משנית
הראל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מתאגיד שולט
קבוצות ביטוחסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/10/2008 תאריך הקמה

נתונים נוספים

165.9יתרת נכסים לסוף התקופה
0.61שיעור דמי ניהול ממוצע
0.19סה"כ הפקדות לתקופה
0.92סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-1.66סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-2.39צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.51 6.20 מיטב דש גמל שקלי
0.44 5.88 כלל תמר שקלים
0.00 5.33 הראל גמל מסלול שקלי
הראל גמל מסלול שקלי בתקופה הנבחרת ממוקמת 3 מתוך 3 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
8.05 כללי
6.18 אג"ח
4.61 מדד
2.48 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
14.76 מניות
3.88 ללא סיווג
2.48 שיקלי

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות הלוואות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרניות לא סחירות פיקדונות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות קרנות נאמנות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
200.01%, חשיפה למניות
1,6180.97%חשיפה לחו"ל
420.03%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.50סטיית תקן 36 חודשים
0.70סטיית תקן 60 חודשים
1.40 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.46שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.96אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.