נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים מסלול אג"ח - 1233

תשואות

0.33%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
5.65%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.25%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.18%תשואה ממוצעת 60 חודשים
9.23%תשואה מצטברת 36 חודשים
11.53%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"חהתמחות משנית
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
הלמן אלדובי פיננסים בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
09/07/2007 תאריך הקמה

נתונים נוספים

59.0יתרת נכסים לסוף התקופה
0.53שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-0.08סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.08צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.16 5.39 אינפיניטי פיצויים סל אג"ח
0.08 5.34 הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות
0.00 5.13 אפסילון מרכזית לפיצויים מסלול ...
0.81 5.01 מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות
0.34 4.20 פסגות עתיד גמל מרכזית אג"ח
הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים מסלול אג"ח בתקופה הנבחרת ממוקמת 3 מתוך 6 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
5.56 אג"ח
4.35 מדד
2.25 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
5.56 אג"ח
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות נכסים אחרים
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
160.03%, חשיפה למניות
3,4215.79%חשיפה לחו"ל
3,5456.00%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.43סטיית תקן 36 חודשים
0.51סטיית תקן 60 חודשים
1.50 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.27שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.24אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.