נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 הלמן-אלדובי גמל פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל - 1442

תשואות

0.12%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
4.01%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.14%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.10%תשואה ממוצעת 60 חודשים
5.12%תשואה מצטברת 36 חודשים
5.88%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
פאסיביהתמחות משנית
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
הלמן אלדובי פיננסים בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
13/01/2009 תאריך הקמה

נתונים נוספים

126.4יתרת נכסים לסוף התקופה
0.50שיעור דמי ניהול ממוצע
0.17סה"כ הפקדות לתקופה
0.18סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
1.59סה"כ העברות בין קופות לתקופה
1.58צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 3.09 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח...
הלמן-אלדובי גמל פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 1 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
5.56 אג"ח
4.35 מדד
2.25 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
5.56 אג"ח
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות מזומנים ושווי מזומנים
נכסים אחרים קרנות נאמנות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח קונצרניות לא סחירות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
00.00%, חשיפה למניות
00.00%חשיפה לחו"ל
00.00%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.36סטיית תקן 36 חודשים
0.43סטיית תקן 60 חודשים
0.93 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.71שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.12אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.