נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 הלמן-אלדובי גמל מחקה מדד ת"א 35 - 2255

תשואות

3.41%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
10.46%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.33%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.21%תשואה ממוצעת 60 חודשים
12.62%תשואה מצטברת 36 חודשים
13.17%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
פאסיביהתמחות משנית
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
הלמן אלדובי פיננסים בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
16/05/2013 תאריך הקמה

נתונים נוספים

32.0יתרת נכסים לסוף התקופה
0.47שיעור דמי ניהול ממוצע
0.08סה"כ הפקדות לתקופה
0.01סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-0.27סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.20צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
2.79 10.16 אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות
3.15 8.65 מיטב דש גמל פאסיבי מדדי מניות
2.72 6.86 פסגות גדיש פאסיבי- מדדי מניות
0.00 2.13 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח...
הלמן-אלדובי גמל מחקה מדד ת"א 35 בתקופה הנבחרת ממוקמת 4 מתוך 4 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
7.00 כללי
5.74 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
4.98 מדד
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
הלוואות נכסים אחרים
קרנות נאמנות פיקדונות
אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
31,72499.17%, חשיפה למניות
2,5097.84%חשיפה לחו"ל
00.00%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

3.30סטיית תקן 36 חודשים
3.37סטיית תקן 60 חודשים
0.30 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.06שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.48אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.