נתוני הקופה מעודכנים ל-05/2019 הלמן-אלדובי גמל אג"ח ללא מניות - 1198

תשואות

0.42%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
2.82%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.21%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.20%תשואה ממוצעת 60 חודשים
7.76%תשואה מצטברת 36 חודשים
12.64%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"ח ללא מניותהתמחות משנית
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
הלמן אלדובי פיננסים בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
31/10/2006 תאריך הקמה

נתונים נוספים

530.2יתרת נכסים לסוף התקופה
0.64שיעור דמי ניהול ממוצע
0.52סה"כ הפקדות לתקופה
3.63סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
5.86סה"כ העברות בין קופות לתקופה
2.75צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.26 2.78 אנליסט גמל אג"ח
0.29 2.58 הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות
0.00 2.12 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח...
0.17 2.05 אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות
-0.10 1.91 אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות
הלמן-אלדובי גמל אג"ח ללא מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 3 מתוך 7 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
5.08 כללי
3.52 אג"ח
1.47 מדד
0.51 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
10.53 מניות
3.52 אג"ח
0.45 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים הלוואות
אג"ח קונצרניות לא סחירות קרנות נאמנות
נכסים אחרים מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
150.00%, חשיפה למניות
13,4342.53%חשיפה לחו"ל
11,9262.25%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.40סטיית תקן 36 חודשים
0.54סטיית תקן 60 חודשים
1.31 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.37שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.36אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.