נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2017 הלמן-אלדובי בר-יציב שקלי - 723

תשואות

0.03%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.65%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.11%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.28%תשואה ממוצעת 60 חודשים
3.96%תשואה מצטברת 36 חודשים
18.16%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
שיקליהתמחות ראשית
שקליהתמחות משנית
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
הלמן אלדובי פיננסים בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
08/07/2001 תאריך הקמה

נתונים נוספים

211.6יתרת נכסים לסוף התקופה
0.57שיעור דמי ניהול ממוצע
0.83סה"כ הפקדות לתקופה
0.88סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-6.30סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-6.35צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.08 4.42 הראל גמל מסלול שקלי
-0.09 3.18 מיטב דש גמל שקלי
-0.06 3.01 כלל תמר שקלים
0.00 0.79 הדס מרכנתיל מסלולים-שיקלי
0.00 0.00 אוניברסיטת ת"א - מסלול שקלי
הלמן-אלדובי בר-יציב שקלי בתקופה הנבחרת ממוקמת 4 מתוך 5 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.37 כללי
5.20 אג"ח
3.45 מדד
1.42 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.25 מניות
1.42 שיקלי
0.51 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים הלוואות
נכסים אחרים אג"ח קונצרניות לא סחירות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות פיקדונות
קרנות נאמנות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
00.00%, חשיפה למניות
00.00%חשיפה לחו"ל
80.00%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.32סטיית תקן 36 חודשים
0.48סטיית תקן 60 חודשים
1.41 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.79שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.12אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.