נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 גמל דיסקונט אג"ח ממשלת ישראל - 2234

תשואות

0.22%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
4.25%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.17%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.13%תשואה ממוצעת 60 חודשים
6.35%תשואה מצטברת 36 חודשים
7.91%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"ח ממשלתיהתמחות משנית
הראל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מתאגיד שולט
קבוצות ביטוחסוג תאגיד שולט
עובדי סקטור מסויים אוכלוסיית יעד
23/09/2012 תאריך הקמה

נתונים נוספים

19.8יתרת נכסים לסוף התקופה
0.00שיעור דמי ניהול ממוצע
0.01סה"כ הפקדות לתקופה
0.01סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.00צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.85 5.94 אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלתי...
1.09 5.82 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח מ...
0.19 5.09 אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלת ...
1.01 4.52 מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל
0.00 4.11 גמל דיסקונט אג"ח ממשלתי
גמל דיסקונט אג"ח ממשלת ישראל בתקופה הנבחרת ממוקמת 7 מתוך 13 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
5.56 אג"ח
4.35 מדד
2.25 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
5.56 אג"ח
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים נכסים אחרים
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות פיקדונות
הלוואות אג"ח קונצרניות לא סחירות
קרנות נאמנות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
310.16%, חשיפה למניות
760.39%חשיפה לחו"ל
310.16%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.37סטיית תקן 36 חודשים
0.45סטיית תקן 60 חודשים
1.17 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.60שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.12אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.