נתוני הקופה מעודכנים ל-05/2019 גמל דיסקונט אג"ח ממשלת ישראל - 2234

תשואות

0.49%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
2.67%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.15%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.13%תשואה ממוצעת 60 חודשים
5.46%תשואה מצטברת 36 חודשים
7.79%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"ח ממשלתיהתמחות משנית
הראל פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מתאגיד שולט
קבוצות ביטוחסוג תאגיד שולט
עובדי סקטור מסויים אוכלוסיית יעד
23/09/2012 תאריך הקמה

נתונים נוספים

22.3יתרת נכסים לסוף התקופה
0.00שיעור דמי ניהול ממוצע
0.01סה"כ הפקדות לתקופה
0.53סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-1.64סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-2.16צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 1.55 גמל דיסקונט אג"ח ממשלתי
0.40 1.22 אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל
0.42 1.21 מחר גמל אג"ח ממשלת ישראל
0.27 0.82 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח ממשל...
0.34 0.77 פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל
גמל דיסקונט אג"ח ממשלת ישראל בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 13 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
5.08 כללי
3.52 אג"ח
1.47 מדד
0.51 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
10.53 מניות
3.52 אג"ח
0.45 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים נכסים אחרים
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות פיקדונות
הלוואות אג"ח קונצרניות לא סחירות
קרנות נאמנות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
310.14%, חשיפה למניות
620.28%חשיפה לחו"ל
310.14%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.37סטיית תקן 36 חודשים
0.47סטיית תקן 60 חודשים
0.95 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.59שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.36אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.