נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 בל"ד - 233

תשואות

1.41%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
9.50%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.33%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.24%תשואה ממוצעת 60 חודשים
12.58%תשואה מצטברת 36 חודשים
15.39%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
חברת ב'ת למ'ד דל'ת בע"מחברה מנהלת
בנק דיסקונט לישראל בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
עובדי מפעל/גוף מסויים אוכלוסיית יעד
01/01/1970 תאריך הקמה

נתונים נוספים

1245.5יתרת נכסים לסוף התקופה
0.23שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
14.73סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-14.73צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.29 9.80 אלטשולר שחם פיצויים כללי
1.27 8.86 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מס...
1.23 7.56 הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים כל...
1.83 7.56 פסגות פיצויים בטא
-0.15 6.52 בל"ד
בל"ד בתקופה הנבחרת ממוקמת 12 מתוך 39 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
13.68 S&P 500
6.52 בל"ד
6.20 אג"ח כללי
5.15 מדד מניות כללי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
7.00 כללי
5.74 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.00 כללי
4.98 מדד
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרניות לא סחירות נכסים אחרים
קרנות נאמנות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
437,34235.11%, חשיפה למניות
285,59622.93%חשיפה לחו"ל
150.00%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.26סטיית תקן 36 חודשים
1.21סטיית תקן 60 חודשים
0.72 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.51שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.60אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.