נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2019 בל"ד - 233

תשואות

1.18%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
8.96%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.30%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.27%תשואה ממוצעת 60 חודשים
11.40%תשואה מצטברת 36 חודשים
17.62%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
חברת ב'ת למ'ד דל'ת בע"מחברה מנהלת
בנק דיסקונט לישראל בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
עובדי מפעל/גוף מסויים אוכלוסיית יעד
01/01/1970 תאריך הקמה

נתונים נוספים

1261.8יתרת נכסים לסוף התקופה
0.23שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
10.91סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.02סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-10.89צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.37 10.18 אלטשולר שחם פיצויים כללי
0.89 8.49 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מס...
0.65 7.68 מנורה מרכזית לפיצויים כללי
0.58 7.59 פסגות פיצויים בטא
-0.15 6.67 בל"ד
בל"ד בתקופה הנבחרת ממוקמת 13 מתוך 39 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
19.85 S&P 500
6.67 בל"ד
5.45 מדד מניות כללי
4.44 אג"ח כללי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.25 מניות
7.37 כללי
5.20 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.37 כללי
3.45 מדד
1.42 שיקלי
0.51 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרניות לא סחירות
נכסים אחרים מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
500,77339.69%, חשיפה למניות
328,08326.00%חשיפה לחו"ל
23,6621.88%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.24סטיית תקן 36 חודשים
1.22סטיית תקן 60 חודשים
0.74 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.41שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.12אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.