נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2019 אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי - 801

תשואות

1.47%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
5.00%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.19%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.22%תשואה ממוצעת 60 חודשים
6.89%תשואה מצטברת 36 חודשים
13.78%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
שיקליהתמחות ראשית
שקליהתמחות משנית
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
קבוצת דלק בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
26/11/2002 תאריך הקמה

נתונים נוספים

30.0יתרת נכסים לסוף התקופה
0.31שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.21סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.21צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 4.01 אקסלנס משכית שקלי
0.91 3.71 הראל קמ"פ מסלול שקלי
1.36 3.20 פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מנ...
1.44 2.89 מיטב דש פיצויים שקלי
אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 4 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.37 כללי
5.20 אג"ח
3.45 מדד
1.42 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.25 מניות
1.42 שיקלי
0.51 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים נכסים אחרים
קרנות נאמנות אג"ח קונצרניות לא סחירות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
00.00%, חשיפה למניות
00.00%חשיפה לחו"ל
10.00%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.53סטיית תקן 36 חודשים
0.62סטיית תקן 60 חודשים
1.21 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.37שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.48אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.