נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות - 804

תשואות

2.75%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
13.63%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.62%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.43%תשואה ממוצעת 60 חודשים
24.81%תשואה מצטברת 36 חודשים
29.66%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
מדדהתמחות ראשית
מניותהתמחות משנית
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
קבוצת דלק בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
26/11/2002 תאריך הקמה

נתונים נוספים

4.3יתרת נכסים לסוף התקופה
1.03שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-0.41סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.41צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 10.47 אקסלנס משכית מנייתי
אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 1 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.00 כללי
5.74 אג"ח
4.98 מדד
2.13 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
4.98 מדד
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
נכסים אחרים קרנות נאמנות
פיקדונות הלוואות
אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
4,13096.50%, חשיפה למניות
2,65862.09%חשיפה לחו"ל
1,14426.73%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.69סטיית תקן 36 חודשים
2.84סטיית תקן 60 חודשים
0.61 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.36שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.48אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.