נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2019 אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר - 9906

תשואות

0.03%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.31%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.02%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.00%תשואה ממוצעת 60 חודשים
0.66%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
שיקליהתמחות ראשית
שקלי טווח קצרהתמחות משנית
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
קבוצת דלק בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
29/12/2015 תאריך הקמה

נתונים נוספים

58.7יתרת נכסים לסוף התקופה
0.58שיעור דמי ניהול ממוצע
1.64סה"כ הפקדות לתקופה
1.20סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-3.93סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-3.49צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.03 0.45 הראל גמל שקלי טווח קצר
-0.02 0.40 אנליסט גמל שקלי
0.00 0.30 אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר
0.03 0.24 כלל תמר שקלי טווח קצר
0.03 0.21 מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי ט...
אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר בתקופה הנבחרת ממוקמת 3 מתוך 5 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.37 כללי
5.20 אג"ח
3.45 מדד
1.42 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.25 מניות
1.42 שיקלי
0.51 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
פיקדונות הלוואות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
00.00%, חשיפה למניות
00.00%חשיפה לחו"ל
00.00%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.02סטיית תקן 36 חודשים
0.00סטיית תקן 60 חודשים
0.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.