נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 אקסלנס גמל מסלול מניות - 961

תשואות

3.50%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
14.57%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.75%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.55%תשואה ממוצעת 60 חודשים
30.73%תשואה מצטברת 36 חודשים
39.01%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
מניותהתמחות משנית
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
קבוצת דלק בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
30/12/2003 תאריך הקמה

נתונים נוספים

218.1יתרת נכסים לסוף התקופה
0.52שיעור דמי ניהול ממוצע
4.38סה"כ הפקדות לתקופה
0.39סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
1.74סה"כ העברות בין קופות לתקופה
5.73צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
2.72 17.44 אנליסט גמל מניות
2.59 16.03 אלטשולר שחם גמל מניות
2.97 13.72 ילין לפידות קופת גמל מסלול מני...
0.00 12.60 הפניקס תגמולים ופיצויים-מנייתי
2.89 12.03 עיריית תל אביב תגמולים מסלול מ...
אקסלנס גמל מסלול מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 4 מתוך 19 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
7.00 כללי
5.74 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
4.98 מדד
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות נכסים אחרים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות הלוואות
אג"ח ממשלתיות סחירות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
206,16794.52%, חשיפה למניות
120,63755.31%חשיפה לחו"ל
59,60427.33%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.63סטיית תקן 36 חודשים
2.78סטיית תקן 60 חודשים
0.74 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.52שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
2.16אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.