נתוני הקופה מעודכנים ל-12/2019 אנליסט גמל מניות - 814

תשואות

1.22%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
30.88%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.97%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.79%תשואה ממוצעת 60 חודשים
41.78%תשואה מצטברת 36 חודשים
59.95%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
מניותהתמחות משנית
אנליסט קופות גמל בע"מחברה מנהלת
אנליסט שירותי ניהול השקעותתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
22/12/2002 תאריך הקמה

נתונים נוספים

211.2יתרת נכסים לסוף התקופה
0.62שיעור דמי ניהול ממוצע
2.61סה"כ הפקדות לתקופה
0.07סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
9.51סה"כ העברות בין קופות לתקופה
12.05צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 19.98 אנליסט גמל מניות
1.25 17.23 עיריית תל אביב תגמולים מסלול מ...
1.63 17.02 אלטשולר שחם גמל מניות
2.15 16.37 אקסלנס גמל מסלול מניות
1.79 16.34 מור מנורה מבטחים מניות
אנליסט גמל מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 19 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.43 מניות
8.68 כללי
6.73 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.43 מניות
5.38 מדד
4.82 ללא סיווג
3.10 שיקלי

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח ממשלתיות סחירות
מזומנים ושווי מזומנים נכסים אחרים
הלוואות אג"ח קונצרניות לא סחירות
קרנות נאמנות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
208,71298.84%, חשיפה למניות
104,47649.48%חשיפה לחו"ל
43,35820.53%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.53סטיית תקן 36 חודשים
2.64סטיית תקן 60 חודשים
1.22 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
1.12שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
3.36אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.