נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2019 אנליסט גמל מניות - 814

תשואות

1.79%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
18.57%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.81%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.67%תשואה ממוצעת 60 חודשים
33.78%תשואה מצטברת 36 חודשים
49.49%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
מניותהתמחות משנית
אנליסט קופות גמל בע"מחברה מנהלת
אנליסט שירותי ניהול השקעותתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
22/12/2002 תאריך הקמה

נתונים נוספים

157.5יתרת נכסים לסוף התקופה
0.62שיעור דמי ניהול ממוצע
0.24סה"כ הפקדות לתקופה
0.02סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
2.34סה"כ העברות בין קופות לתקופה
2.56צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.17 19.78 אלטשולר שחם גמל מניות
0.00 17.99 אנליסט גמל מניות
0.72 16.01 ילין לפידות קופת גמל מסלול מני...
1.02 15.50 כלל תמר מניות
0.83 15.41 הראל גמל מסלול מניות
אנליסט גמל מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 2 מתוך 19 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.25 מניות
7.37 כללי
5.20 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.25 מניות
3.45 מדד
1.42 שיקלי
0.51 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח ממשלתיות סחירות נכסים אחרים
הלוואות אג"ח קונצרניות לא סחירות
קרנות נאמנות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
156,16099.17%, חשיפה למניות
67,74843.02%חשיפה לחו"ל
35,24022.38%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.49סטיית תקן 36 חודשים
2.70סטיית תקן 60 חודשים
0.89 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.75שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
4.08אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.