נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 אנליסט גמל חו"ל - 818

תשואות

0.90%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
4.68%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.27%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.38%תשואה ממוצעת 60 חודשים
10.30%תשואה מצטברת 36 חודשים
25.74%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
חו"להתמחות ראשית
חו"להתמחות משנית
אנליסט קופות גמל בע"מחברה מנהלת
אנליסט שירותי ניהול השקעותתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
22/12/2002 תאריך הקמה

נתונים נוספים

16.8יתרת נכסים לסוף התקופה
0.52שיעור דמי ניהול ממוצע
0.02סה"כ הפקדות לתקופה
0.40סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-1.13סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-1.51צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 0.00 קל גמל קופת גמל לחסכון חו"ל חו...
0.00 0.00 אקסלנס גמל חו"ל
0.00 -2.25 אנליסט גמל כללי חו"ל
אנליסט גמל חו"ל בתקופה הנבחרת ממוקמת 3 מתוך 3 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
-2.25 אנליסט גמל חו"ל

השוואה למסלולים שונים

השוואה למסלולים שונים

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח ממשלתיות סחירות מזומנים ושווי מזומנים
נכסים אחרים קרנות נאמנות
אג"ח קונצרניות לא סחירות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
6,29137.36%, חשיפה למניות
16,09595.58%חשיפה לחו"ל
16,55698.31%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.27סטיית תקן 36 חודשים
1.43סטיית תקן 60 חודשים
0.87 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.08שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
2.04אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.