נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה - 8697

תשואות

0.06%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
8.01%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.25%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.00%תשואה ממוצעת 60 חודשים
9.51%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"ח ממשלתיהתמחות משנית
מור קופות גמל בע"מחברה מנהלת
י.ד מור השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/12/2014 תאריך הקמה

נתונים נוספים

0.5יתרת נכסים לסוף התקופה
0.34שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-0.03סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.03צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.03 7.39 אינטרגמל תגמולים - אג"ח ממשלתי...
0.38 5.90 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח מ...
0.58 5.80 אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלת ...
0.56 4.93 אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות
0.40 4.81 מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל
אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 13 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.00 כללי
5.74 אג"ח
4.98 מדד
2.13 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
5.74 אג"ח
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרניות לא סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
פיקדונות הלוואות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג

מדדי סיכון

0.68סטיית תקן 36 חודשים
0.00סטיית תקן 60 חודשים
0.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.