נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 אלפא מור תגמולים מניות - 12531

תשואות

5.06%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
36.94%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.00%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.00%תשואה ממוצעת 60 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
מניותהתמחות משנית
מור קופות גמל בע"מחברה מנהלת
י.ד מור השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
27/12/2018 תאריך הקמה

נתונים נוספים

9.2יתרת נכסים לסוף התקופה
0.00שיעור דמי ניהול ממוצע
0.60סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.51סה"כ העברות בין קופות לתקופה
1.11צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
2.72 17.44 אנליסט גמל מניות
2.59 16.03 אלטשולר שחם גמל מניות
2.97 13.72 ילין לפידות קופת גמל מסלול מני...
3.50 12.60 אקסלנס גמל מסלול מניות
8.26 0.00 אינטרגמל תגמולים מניות מניות
אלפא מור תגמולים מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 19 מתוך 19 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
7.00 כללי
5.74 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
4.98 מדד
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות קרנות נאמנות
מזומנים ושווי מזומנים אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח ממשלתיות סחירות נכסים אחרים
אג"ח קונצרניות לא סחירות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
7,05776.54%, חשיפה למניות
2,08722.64%חשיפה לחו"ל
2,11922.98%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.00סטיית תקן 36 חודשים
0.00סטיית תקן 60 חודשים
0.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.