נתוני הקופה מעודכנים ל-12/2019 אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה - 12534

תשואות

0.88%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
20.25%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.00%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.00%תשואה ממוצעת 60 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מדרגותהתמחות ראשית
60 ומעלההתמחות משנית
מור קופות גמל בע"מחברה מנהלת
י.ד מור השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
27/12/2018 תאריך הקמה

נתונים נוספים

22.2יתרת נכסים לסוף התקופה
0.44שיעור דמי ניהול ממוצע
4.87סה"כ הפקדות לתקופה
0.01סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
3.95סה"כ העברות בין קופות לתקופה
8.81צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.51 8.72 אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
0.88 8.08 אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה
0.79 7.71 מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה
0.69 7.48 כלל תמר 60 ומעלה
3.82 0.00 אינטרגמל תגמולים מדרגות 60 ומע...
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה בתקופה הנבחרת ממוקמת 41 מתוך 41 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד

השוואה למסלולים שונים

השוואה למסלולים שונים

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מזומנים ושווי מזומנים מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
נכסים אחרים קרנות נאמנות
פיקדונות הלוואות
אג"ח קונצרניות לא סחירות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
4,48720.17%, חשיפה למניות
2,92313.14%חשיפה לחו"ל
3,10813.97%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.00סטיית תקן 36 חודשים
0.00סטיית תקן 60 חודשים
0.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.