נתוני הקופה מעודכנים ל-12/2019 אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 - 12532

תשואות

1.98%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
27.71%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.00%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.00%תשואה ממוצעת 60 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מדרגותהתמחות ראשית
עד 50התמחות משנית
מור קופות גמל בע"מחברה מנהלת
י.ד מור השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
27/12/2018 תאריך הקמה

נתונים נוספים

23.1יתרת נכסים לסוף התקופה
0.45שיעור דמי ניהול ממוצע
5.27סה"כ הפקדות לתקופה
0.01סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
5.09סה"כ העברות בין קופות לתקופה
10.35צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.30 13.94 תעשיה אוירית מסלול לבני 50 ומט...
0.68 12.51 אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומ...
0.99 12.01 אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
0.54 10.92 אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומט...
0.42 0.00 אינטרגמל תגמולים מדרגות עד 50
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 בתקופה הנבחרת ממוקמת 41 מתוך 41 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד

השוואה למסלולים שונים

השוואה למסלולים שונים

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
נכסים אחרים קרנות נאמנות
פיקדונות הלוואות
אג"ח קונצרניות לא סחירות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
9,87642.77%, חשיפה למניות
5,98125.90%חשיפה לחו"ל
6,54228.33%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.00סטיית תקן 36 חודשים
0.00סטיית תקן 60 חודשים
0.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.