נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2019 אלטשולר שחם פיצויים כספי - 2008

תשואות

0.02%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.11%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.01%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.01%תשואה ממוצעת 60 חודשים
0.24%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.53%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
שיקליהתמחות ראשית
כספיתהתמחות משנית
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
אלטשולר שחם בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
10/10/2011 תאריך הקמה

נתונים נוספים

0.2יתרת נכסים לסוף התקופה
0.59שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.08סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.08צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 0.13 אלטשולר שחם פיצויים כספית
0.03 0.07 פסגות שיא פיצויים כספית
אלטשולר שחם פיצויים כספי בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 2 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.37 כללי
5.20 אג"ח
3.45 מדד
1.42 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.25 מניות
1.42 שיקלי
0.51 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
פיקדונות הלוואות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
00.00%, חשיפה למניות
00.00%חשיפה לחו"ל
00.00%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.01סטיית תקן 36 חודשים
0.02סטיית תקן 60 חודשים
-3.14 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-1.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.12אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.