נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2019 אלטשולר שחם פיצויים כללי - 1094

תשואות

1.37%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
11.16%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.60%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.48%תשואה ממוצעת 60 חודשים
24.05%תשואה מצטברת 36 חודשים
33.60%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
אלטשולר שחם בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
22/12/2004 תאריך הקמה

נתונים נוספים

741.7יתרת נכסים לסוף התקופה
0.68שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
2.59סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
2.44סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.15צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 10.18 אלטשולר שחם פיצויים חשן
0.89 8.49 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מס...
0.65 7.68 מנורה מרכזית לפיצויים כללי
0.58 7.59 פסגות פיצויים בטא
0.89 7.48 דיסקונט לפיצויים
אלטשולר שחם פיצויים כללי בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 39 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.25 מניות
7.37 כללי
5.20 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.37 כללי
3.45 מדד
1.42 שיקלי
0.51 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
נכסים אחרים מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח קונצרניות לא סחירות
קרנות נאמנות הלוואות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
303,62440.93%, חשיפה למניות
250,75333.81%חשיפה לחו"ל
114,00215.37%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.20סטיית תקן 36 חודשים
1.38סטיית תקן 60 חודשים
1.29 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
1.77שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
2.76אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.