נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2019 אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות - 588

תשואות

1.57%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
7.64%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.36%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.30%תשואה ממוצעת 60 חודשים
13.79%תשואה מצטברת 36 חודשים
19.92%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
משולב מניותהתמחות משנית
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
אלטשולר שחם בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/01/1997 תאריך הקמה

נתונים נוספים

196.7יתרת נכסים לסוף התקופה
0.69שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.50סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-0.27סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.77צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.18 5.99 אשכול- אג"ח
אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 1 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.37 כללי
5.20 אג"ח
3.45 מדד
1.42 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.25 מניות
5.20 אג"ח
0.51 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
נכסים אחרים מזומנים ושווי מזומנים
הלוואות קרנות נאמנות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
24,56212.49%, חשיפה למניות
55,14128.03%חשיפה לחו"ל
24,76812.59%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.73סטיית תקן 36 חודשים
0.88סטיית תקן 60 חודשים
1.35 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.13שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
1.08אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.