נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2019 אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות - 1417

תשואות

1.76%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
6.19%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.24%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.23%תשואה ממוצעת 60 חודשים
8.94%תשואה מצטברת 36 חודשים
14.75%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"ח ללא מניותהתמחות משנית
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
אלטשולר שחם בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
26/11/2008 תאריך הקמה

נתונים נוספים

34.1יתרת נכסים לסוף התקופה
0.80שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.65סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-0.93סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-1.58צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 3.73 פרפקט קופת פיצויים מרכזית מסלו...
אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 1 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.37 כללי
5.20 אג"ח
3.45 מדד
1.42 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.25 מניות
5.20 אג"ח
0.51 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות הלוואות
מזומנים ושווי מזומנים נכסים אחרים
פיקדונות קרנות נאמנות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
300.09%, חשיפה למניות
4,55813.36%חשיפה לחו"ל
4,08511.97%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.60סטיית תקן 36 חודשים
0.77סטיית תקן 60 חודשים
1.21 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.25שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.36אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.