נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות - 1395

תשואות

0.56%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
6.48%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.22%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.18%תשואה ממוצעת 60 חודשים
8.38%תשואה מצטברת 36 חודשים
11.23%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"ח ממשלתיהתמחות משנית
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
אלטשולר שחם בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
05/11/2008 תאריך הקמה

נתונים נוספים

112.2יתרת נכסים לסוף התקופה
0.76שיעור דמי ניהול ממוצע
0.89סה"כ הפקדות לתקופה
0.17סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.94סה"כ העברות בין קופות לתקופה
1.66צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.06 7.39 אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלתי...
0.38 5.90 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח מ...
0.58 5.80 אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלת ...
0.00 4.93 אלטשולר שחם תגמולים לשם מסלול ...
0.40 4.81 מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות בתקופה הנבחרת ממוקמת 4 מתוך 13 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.00 כללי
5.74 אג"ח
4.98 מדד
2.13 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
5.74 אג"ח
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות הלוואות
קרנות נאמנות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
00.00%, חשיפה למניות
00.00%חשיפה לחו"ל
2650.24%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.54סטיית תקן 36 חודשים
0.67סטיית תקן 60 חודשים
1.10 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.48שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.12אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.