נתוני הקופה מעודכנים ל-12/2019 אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות - 1376

תשואות

0.36%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
8.91%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.35%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.27%תשואה ממוצעת 60 חודשים
13.43%תשואה מצטברת 36 חודשים
17.81%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"ח ללא מניותהתמחות משנית
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
אלטשולר שחם בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
22/10/2008 תאריך הקמה

נתונים נוספים

370.9יתרת נכסים לסוף התקופה
0.75שיעור דמי ניהול ממוצע
5.43סה"כ הפקדות לתקופה
2.48סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
4.64סה"כ העברות בין קופות לתקופה
7.59צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 7.03 פרפקט גמל מסלול אג"ח
0.33 6.03 אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות
0.57 5.69 מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות
0.09 5.03 הלמן-אלדובי גמל אג"ח ללא מניות
-0.05 4.83 אנליסט גמל אג"ח
אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 7 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
8.68 כללי
6.73 אג"ח
5.38 מדד
3.10 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.43 מניות
6.73 אג"ח
4.82 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות מזומנים ושווי מזומנים
הלוואות נכסים אחרים
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות קרנות נאמנות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
3480.09%, חשיפה למניות
84,91222.89%חשיפה לחו"ל
35,4469.56%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.52סטיית תקן 36 חודשים
0.71סטיית תקן 60 חודשים
1.59 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.39שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.12אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.