נתוני הקופה מעודכנים ל-06/2017 אי.בי.אי - נגב קופה מרכזית לפיצויים רב מסלולים - 429

תשואות

0.00%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.00%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.00%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.00%תשואה ממוצעת 60 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
אי.בי.אי. חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מחברה מנהלת
אי.בי.אי בית השקעות בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/11/1984 תאריך הקמה

נתונים נוספים

277.7יתרת נכסים לסוף התקופה
0.32שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
3.66סה"כ העברות בין קופות לתקופה
3.66צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.27 10.18 אלטשולר שחם פיצויים כללי
-0.96 8.49 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מס...
-0.47 7.68 מנורה מרכזית לפיצויים כללי
-0.93 7.59 פסגות פיצויים בטא
-0.26 0.00 אי.בי.אי - נגב קופה מרכזית לפי...
אי.בי.אי - נגב קופה מרכזית לפיצויים רב מסלולים בתקופה הנבחרת ממוקמת 44 מתוך 44 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.25 מניות
7.37 כללי
5.20 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.37 כללי
3.45 מדד
1.42 שיקלי
0.51 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרניות לא סחירות נכסים אחרים
פיקדונות הלוואות
קרנות נאמנות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
54,74119.71%, חשיפה למניות
38,35213.81%חשיפה לחו"ל
35,92112.93%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.00סטיית תקן 36 חודשים
0.00סטיית תקן 60 חודשים
0.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.