נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 אינפיניטי פיצויים סל מניות - 1211

תשואות

2.97%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
13.29%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.54%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.27%תשואה ממוצעת 60 חודשים
21.28%תשואה מצטברת 36 חודשים
17.80%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
מניותהתמחות משנית
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מחברה מנהלת
אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
28/12/2006 תאריך הקמה

נתונים נוספים

4.6יתרת נכסים לסוף התקופה
0.47שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.05סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.05צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
2.08 10.93 הראל קמ"פ מסלול מניות
3.17 10.31 פסגות שיא פיצויים מניות
0.00 8.41 אינפיניטי פיצויים (ל) סל מניית...
אינפיניטי פיצויים סל מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 3 מתוך 3 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
7.00 כללי
5.74 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
4.98 מדד
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות פיקדונות
הלוואות אג"ח ממשלתיות סחירות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
4,31293.94%, חשיפה למניות
1,87940.93%חשיפה לחו"ל
1,57434.29%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

2.61סטיית תקן 36 חודשים
2.93סטיית תקן 60 חודשים
0.46 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.12שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.12אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.