נתוני הקופה מעודכנים ל-05/2019 אינפיניטי פיצויים סל אג"ח - 1095

תשואות

0.40%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
3.07%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.17%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.17%תשואה ממוצעת 60 חודשים
6.24%תשואה מצטברת 36 חודשים
10.54%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"חהתמחות משנית
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מחברה מנהלת
אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
23/12/2004 תאריך הקמה

נתונים נוספים

41.2יתרת נכסים לסוף התקופה
0.56שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.37סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.37צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.34 3.11 הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות
0.00 2.99 אינפיניטי פיצויים פ סל אג"ח
0.12 2.01 מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות
0.52 1.93 הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים מס...
0.21 1.20 פסגות פיצויים אג"ח
אינפיניטי פיצויים סל אג"ח בתקופה הנבחרת ממוקמת 2 מתוך 6 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
5.08 כללי
3.52 אג"ח
1.47 מדד
0.51 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
10.53 מניות
3.52 אג"ח
0.45 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות מזומנים ושווי מזומנים
נכסים אחרים מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
פיקדונות הלוואות
קרנות נאמנות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
270.07%, חשיפה למניות
6261.52%חשיפה לחו"ל
3,2047.77%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.54סטיית תקן 36 חודשים
0.70סטיית תקן 60 חודשים
0.75 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.44שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.24אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.