נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 אינפיניטי גמל מניות בישראל - 1079

תשואות

3.61%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
15.18%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.50%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.25%תשואה ממוצעת 60 חודשים
19.75%תשואה מצטברת 36 חודשים
15.87%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
מניות ישראלהתמחות משנית
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מחברה מנהלת
אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
21/12/2004 תאריך הקמה

נתונים נוספים

42.3יתרת נכסים לסוף התקופה
0.71שיעור דמי ניהול ממוצע
0.18סה"כ הפקדות לתקופה
0.11סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-0.20סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.13צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 9.37 אינפיניטי גמל פ סל מנייתי
3.00 1.01 אלפא מור תגמולים - מדד "מניות ...
אינפיניטי גמל מניות בישראל בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 2 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
7.00 כללי
5.74 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
4.98 מדד
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מזומנים ושווי מזומנים
קרנות נאמנות פיקדונות
הלוואות אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח קונצרניות לא סחירות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
41,98199.22%, חשיפה למניות
1,6843.98%חשיפה לחו"ל
370.09%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

3.01סטיית תקן 36 חודשים
3.17סטיית תקן 60 חודשים
0.43 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.09שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.48אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.