נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 אינפיניטי גמל אג"ח - 1078

תשואות

0.39%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
5.02%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.18%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.17%תשואה ממוצעת 60 חודשים
6.55%תשואה מצטברת 36 חודשים
10.45%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"חהתמחות משנית
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מחברה מנהלת
אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
21/12/2004 תאריך הקמה

נתונים נוספים

180.3יתרת נכסים לסוף התקופה
0.69שיעור דמי ניהול ממוצע
1.18סה"כ הפקדות לתקופה
0.42סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-0.81סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.05צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.00 5.95 אינפיניטי גמל פ סל אג"ח
0.33 5.51 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ע...
0.15 5.25 אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות
0.72 5.00 כלל תמר אג"ח
-0.16 4.12 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 1...
אינפיניטי גמל אג"ח בתקופה הנבחרת ממוקמת 1 מתוך 9 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
5.56 אג"ח
4.35 מדד
2.25 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
5.56 אג"ח
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות הלוואות
מזומנים ושווי מזומנים נכסים אחרים
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות פיקדונות
קרנות נאמנות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
870.05%, חשיפה למניות
7,0043.88%חשיפה לחו"ל
14,2087.88%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.60סטיית תקן 36 חודשים
0.69סטיית תקן 60 חודשים
0.85 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.58שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-0.12אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.