נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2019 אלפא מור תגמולים מעורב מחקה מדדים - 9677

תשואות

1.48%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
8.25%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.27%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.00%תשואה ממוצעת 60 חודשים
10.38%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
מור קופות גמל בע"מחברה מנהלת
י.ד מור השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
14/10/2015 תאריך הקמה

נתונים נוספים

1.5יתרת נכסים לסוף התקופה
0.35שיעור דמי ניהול ממוצע
0.01סה"כ הפקדות לתקופה
0.02סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-0.05סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.06צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.50 7.70 קופת התגמולים של עובדי בנק לאו...
0.76 7.44 בר
0.58 7.43 מנורה מבטחים אמיר כללי
0.53 7.01 מחוג מסלול כללי
0.00 5.70 אינטרגמל תגמולים מעורב מחקה מד...
אלפא מור תגמולים מעורב מחקה מדדים בתקופה הנבחרת ממוקמת 17 מתוך 28 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.25 מניות
7.37 כללי
5.20 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.37 כללי
3.45 מדד
1.42 שיקלי
0.51 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות מזומנים ושווי מזומנים
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות פיקדונות
הלוואות אג"ח קונצרניות לא סחירות
קרנות נאמנות אג"ח ממשלתיות סחירות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
46930.63%, חשיפה למניות

מדדי סיכון

1.47סטיית תקן 36 חודשים
0.00סטיית תקן 60 חודשים
0.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.