נתוני הקופה מעודכנים ל-05/2019 אינטרגמל תגמולים מדרגות 50-60 - 12533

תשואות

0.56%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.00%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.00%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.00%תשואה ממוצעת 60 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מדרגותהתמחות ראשית
50-60התמחות משנית
מור קופות גמל בע"מחברה מנהלת
י.ד מור השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
27/12/2018 תאריך הקמה

נתונים נוספים

0.8יתרת נכסים לסוף התקופה
0.00שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.14סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.14צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-1.31 7.76 אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60
-0.93 6.27 אנליסט גמל מסלול לבני 50-60
-0.81 5.90 אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד...
-0.51 5.72 מחוג מסלול לבני 50 עד 60
0.56 0.00 אינטרגמל תגמולים מדרגות 50-60
אינטרגמל תגמולים מדרגות 50-60 בתקופה הנבחרת ממוקמת 42 מתוך 42 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד

השוואה למסלולים שונים

השוואה למסלולים שונים

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח ממשלתיות סחירות
מזומנים ושווי מזומנים אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
נכסים אחרים קרנות נאמנות
אג"ח קונצרניות לא סחירות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
22427.28%, חשיפה למניות
495.95%חשיפה לחו"ל
9511.64%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.00סטיית תקן 36 חודשים
0.00סטיית תקן 60 חודשים
0.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.