נתוני הקופה מעודכנים ל-01/2020 אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים - 8696

תשואות

0.14%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.14%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.31%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.12%תשואה ממוצעת 60 חודשים
11.91%תשואה מצטברת 36 חודשים
7.73%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
אג"ח ממשלתיהתמחות משנית
מור קופות גמל בע"מחברה מנהלת
י.ד מור השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/12/2014 תאריך הקמה

נתונים נוספים

2.8יתרת נכסים לסוף התקופה
0.41שיעור דמי ניהול ממוצע
0.01סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-0.02סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.01צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.48 7.75 אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלתי...
0.45 6.41 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח מ...
0.48 5.70 אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות
0.54 5.59 מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל
0.06 5.19 "אינטרגמל תגמולים - אג"ח ממשלת...
אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים בתקופה הנבחרת ממוקמת 5 מתוך 13 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
8.05 כללי
6.18 אג"ח
4.61 מדד
2.48 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
14.76 מניות
6.18 אג"ח
3.88 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות קרנות נאמנות
מזומנים ושווי מזומנים נכסים אחרים
אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרניות לא סחירות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
00.00%, חשיפה למניות
00.00%חשיפה לחו"ל
00.00%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.70סטיית תקן 36 חודשים
1.07סטיית תקן 60 חודשים
0.66 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.71שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
-1.56אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.