נתוני הקופה מעודכנים ל-10/2019 מיטב דש בטחון - 923

תשואות

1.24%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
9.67%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.43%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.31%תשואה ממוצעת 60 חודשים
16.59%תשואה מצטברת 36 חודשים
20.28%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
מיטב דש השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/10/2003 תאריך הקמה

נתונים נוספים

19.6יתרת נכסים לסוף התקופה
0.30שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.00צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.37 8.29 בר
1.14 8.19 הלמן-אלדובי מחלה
0.00 7.92 ישיר בטחון
1.25 7.54 קופת התגמולים של עובדי בנק לאו...
1.38 7.50 הראל דקל
מיטב דש בטחון בתקופה הנבחרת ממוקמת 3 מתוך 28 קופות דומות.

השוואה למדדי השוק

תשואה לתקופהמדד
13.96 S&P 500
11.00 מדד מניות כללי
7.92 מיטב דש בטחון
6.60 אג"ח כללי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
14.40 מניות
8.01 כללי
6.38 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
8.01 כללי
5.35 מדד
2.86 ללא סיווג
2.28 שיקלי

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות מזומנים ושווי מזומנים
נכסים אחרים קרנות נאמנות
אג"ח קונצרניות לא סחירות הלוואות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
6,94735.50%, חשיפה למניות
4,61823.60%חשיפה לחו"ל
3,71418.98%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.01סטיית תקן 36 חודשים
1.11סטיית תקן 60 חודשים
1.08 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.34שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.60אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.