נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות - 874

תשואות

-0.01%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
6.62%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.37%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.29%תשואה ממוצעת 60 חודשים
14.14%תשואה מצטברת 36 חודשים
19.21%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
אג"חהתמחות ראשית
משולב מניותהתמחות משנית
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
מיטב דש השקעות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
21/09/2003 תאריך הקמה

נתונים נוספים

3964.1יתרת נכסים לסוף התקופה
0.57שיעור דמי ניהול ממוצע
5.50סה"כ הפקדות לתקופה
9.36סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-36.46סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-40.32צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.10 7.17 כלל תמר אג"ח עד 25% מניות
0.00 6.40 מיטב תגמולים - כללי
0.04 6.13 הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מני...
0.10 6.03 הראל אג"ח עד 25% מניות
-0.04 5.53 אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות
מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 2 מתוך 13 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
5.56 אג"ח
4.35 מדד
2.25 שיקלי

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
5.56 אג"ח
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות נכסים אחרים
הלוואות אג"ח קונצרניות לא סחירות
קרנות נאמנות מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
941,29223.75%, חשיפה למניות
1,242,74831.35%חשיפה לחו"ל
692,18917.46%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.00סטיית תקן 36 חודשים
1.15סטיית תקן 60 חודשים
0.90 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
-0.08שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
1.44אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.